Vlada SBK: Sutra 108. sjednica

Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati biti održana 108. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona

                                  

                                                      D N E V N I R E D

 

1.Zapisnik sa 107.redovne i 35.vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
2.Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Administrativnakomisija Skupštine Kantona
3.Mišljenje na Nacrt Strategije za mlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba
4.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
7.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
8.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
10.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Stručna služba Vlade
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. privremene situacije za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva (Druga faza) – Kantonalni arhiv
13.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje nadzora nad izvođenjem radova II. faze zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
14.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje troškova po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi - Ministarstvo finansija
15.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru unutrašnjih poslova za poduzimanje pravnih radnji u ime Vlade Kantona u vezi sa izgradnjom zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr. - Ured za javne nabavke
17.Saglasnost za povećanje priključne snage električne energije za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18.Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku -Ministarstvo pravosuđa i uprave
19.Saglasnost za nabavku fotokonduktora i printera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Vlada – Stručna služba Vlade
21.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Sabor – Stručna služba Skupštine
22.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove snimanja sjednica Skupštine Kantona – Stručna služba Skupštine
23.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za tehničku podršku za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
25.Suglasnost za pokretanje postupka nabavke kotla na čvrsto gorivo za potrebe OŠ „Dolac“ Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
26.Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za četvrti kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija
Revizija putnih naloga
Revizija usluga reprezentacije
27. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim pomoćima u 2018. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Informacija o Odluci Upravnog vijeća Kliničko univerzitetskog centra Sarajevo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29.Informacija o održanom sastanku u cilju rješavanja problematike neizvršenja domaćih sudskih presuda na teret Budžeta Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30.Informacija o Odluci Komiteta ministara Vijeća Evrope u procesu nadzora nad implementacijom presude „Spahić i drugi protiv BiH“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a)Ministarstvo privrede
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo unutrašnjih poslova
32.Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)

b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

c) Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta

33.Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

b) Saglasnost za raspisivanje natječaja za imenovanje člana Školskog odbora u OŠ“Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

                                                                                                      PREMIJER KANTONA

                                                                                                         Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 948 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri